Η Υπολογιστική Σκέψη στο Δημοτικό


http://www.eun.org/publications/detail?publicationID=861Λίγες μέρες πριν το ΔΣ του ΙΕΠ, υιοθετήσει νέα εισήγηση οδηγιών διδασκαλίας για το δημοτικό, απορρίπτοντας την εισαγωγή της διδασκαλίας της υπολογιστικής σκέψης στο δημοτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - διαμέσου του European Schoolnet, έγραφε στην περίληψη της σχετικής έκθεσης:

In the past decade, Computational Thinking (CT) and related concepts (e.g. coding, programing, algorithmic thinking) have received increasing attention in the educational field. This has given rise to a large amount of academic and grey literature, and also numerous public and private implementation initiatives.
Despite this widespread interest, successful CT integration in compulsory education still faces unresolved issues and challenges......

Η τελευταία πρόταση προφανώς αναφέρεται σε απόψεις και νοοτροπίες που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει γύρω μας.

Σελίδα 30: Similarly, Greece is also currently planning to include CT in primary and secondary education curricula. A recent report, prepared by the Committee of Continuous Educational Affairs of the Greek Parliament and published in May 2016, suggests including CT in the curriculum as a short-term priority [23]. It also suggests implementation from the first year of primary to final year of secondary school, although the actual scope of the implementation has not yet been decided.


Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής - Δημοτικό


3+ μήνες μετά την ανακοίνωση του σχετικού υλικού για όλες τις άλλες βαθμίδες και γνωστικά αντικείμενα, ήρθε η ώρα το ΔΣ του ΙΕΠ να ανακοινώσει οδηγίες διδασκαλίας για το μόνο αντικείμενο που είχε απομείνει... βεβαίως, όχι αυτές που διαμόρφωσε και εισηγήθηκε η αρχικά συσταθείσα ομάδα εργασίας-της οποίας υπήρξα μέλος (Ιούλιος 2016), αλλά κάποια νέα (Σεπτέμβριος 2016).


Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat


http://europe.acm.org/iereport/ie.html

ACM 2013 report (no ph3n0l translation included)

It  is  a  matter  of  grave  concern  to  Informatics  Europe  and  ACM  Europe  that European   nations are harming   their   primary   and   secondary school students, both  educationally  and  economically,  by  failing  to  offer  them  an education in the fundamentals of informatics.
Continuation  of  this  failure  would put  the  European  economy  at  risk by causing  students  to  lag  behind  those  of  many  other  countries,  including emerging  but  increasingly  competitive  countries  (India  is  the  most  obvious example but by far not the only one).
Informatics  education  must  become,  along  with  digital  literacy,  an obligatory  part  of  general  education.
  Appropriate  informatics  education enhances  human  capability  in  the  form  of  both  practical  skills,  essential  for  success  in  all  human  disciplines,  and  conceptual  benefits,  in  the  form  of effective  ways  of  reasoning  about  the  world  (“computational  thinking”). All workforces  across  Europe  will  be  dependent  on  future  Informatics  education to retain our living standards. Informatics will be necessary to future economic health:  this  is  where  the  next  generation  is going  to  be  doing  the  important work and Europe overlooks this at its peril.

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παιδεία 2016


 
ph3n0lussion

K–12 Computer Science Framework (2016)


Πληροφορική στα ΔΥΕΠ


http://iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=512
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
  
 

Η Υπολογιστική Σκέψη αντικείμενο μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεμελιώδης ικανότητα για τους αυριανούς πολίτες της Ένωσης στην ψηφιακή εποχή είναι η ψηφιακή επάρκεια. Ως ψηφιακή επάρκεια (Digital Competence) ορίζεται η κριτική, δημιουργική και με αυτοπεποίθηση αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εργασία, την απασχολησιμότητα, τη μάθηση, την ψυχαγωγία, την ένταξη και τη συμμετοχή στα κοινά κ.α. (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills). Θεωρείται δε, ότι μέσα απ’ αυτήν αποκτούνται ευκολότερα άλλες βασικές ικανότητες όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, το να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει, η πολιτισμική συνείδηση κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου του JOINT RESEARCH CENTRE (The European Commission's science and knowledge service) πραγματοποιεί μελέτες σχετικά με την καλλιέργεια των αναγκαίων αυτών ικανοτήτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση για τους αυριανούς πολίτες της. Τέτοιο έργο είναι το CompuThink (https://ec.europa.eu/jrc/en/computational-thinking), που εκπονείται από το Institute for Educational Technology of the Italian National Research Council (ITD-CNR) και το European Schoolnet (EUN).
Σκοπός του έργου CompuThink είναι η επισκόπηση των ευρημάτων της βιβλιογραφίας και η διαμόρφωση οδικού χάρτη και πρωτοβουλιών χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης ως βασικής ικανότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (K9 αλλά και Κ12). Στον ιστότοτο του έργου, αναφέρεται ότι η Υπολογιστική Σκέψη (Computational thinking), μπορεί να περιγραφεί και ως “το να σκέφτεται κανείς ως επιστήμονας της πληροφορικής”, η ικανότητα, δηλαδή, να χρησιμοποιούνται έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών για τη διατύπωση και την επίλυση προβλημάτων, απαραίτητη ικανότητα όσο η αριθμητική και η ανάγνωση. Παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και το υψηλό ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της από τους μαθητές, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων στα Προγράμματα Σπουδών αλλά και την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.

H Τράπεζα Θεμάτων … αλλιώς


Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Καθηγητής Πληροφορικής


Σε πρόσφατα δημοσιεύματα, επανήλθε στον δημόσιο διάλογο ένας θεσμός που υλοποιείται σε πολλές άλλες χώρες και σε διάφορα επίπεδα, αλλά στην Ελλάδα, για διάφορους λόγους που δεν είναι αντικείμενο το άρθρου αυτού, δεν ευδοκίμησε.
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι καίριας σημασίας: Υπάρχει τρόπος να υλοποιηθεί μια Τράπεζα Θεμάτων στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, στις διάφορες βαθμίδες και γνωστικά αντικείμενα; Μπορεί να υιοθετηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ως εργαλείο μάθησης και αποτίμησης; Μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου;
Παρακάτω προτείνεται ενδεικτικός τρόπος υιοθέτησης και διαμόρφωσης μιας Τράπεζας Θεμάτων (με σημείο αναφοράς το Γενικό Λύκειο αλλά επεκτάσιμος) με συγκεκριμένο οδικό χάρτη υλοποίησης.
Με την προσέγγιση αυτή, εκτιμάται ότι:
  • Η Τράπεζα Θεμάτων καθίσταται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, υποβοηθητικό στη διδασκαλία και υποστηρικτικό στους μαθητές σε πολλαπλά επίπεδα.
  • Οι εκπαιδευτικοί καθίσταται συμμέτοχοι-συνυπεύθυνοι για τη λειτουργία της, καθώς την τροφοδοτούν-συντηρούν με θέματα. Έτσι, ενισχύεται η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα. Κρίνουν/απορρίπτουν/επιλύουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα θέματα και με αυτόν το τρόπο διαμορφώνεται Κοινότητα και ενισχύεται η Συνεργασία.
  • Οι μαθητές διαθέτουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό βοήθημα για τη μελέτη τους.

Οδικός Χάρτης (βήματα σε ψευδογλώσσα):


1.  Ορίζεται ανά γνωστικό αντικείμενο Συντονιστής και 2 μέλη επιτροπής.
2.  Διαμορφώνεται, ανά μάθημα, ομάδα εργασίας (20 άτομα) με ανοικτή πρόσκληση και κατάθεση βιογραφικού (η εργασία στην ομάδα είναι άμισθη αλλά μοριοδοτείται).
3.  Η τράπεζα τροφοδοτείται με όλα τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων 2016 όλων των λυκείων.
4.  Οι ομάδες εργασίας διατηρούν στην Τράπεζα Θεμάτων περίπου το 25%-35% των θεμάτων (περί τα 750-1000 για κάθε ένα από τα 4 θέματα των διαγωνισμάτων). Τα υπόλοιπα μπορούν να παραμείνουν ως συμπληρωματικό υλικό.

CMC: A Model Computer Science Curriculum for K-12 Schools !!!!!


Department of Computer Science and Engineering
Indian Institute of Technology Bombay
  

Πόρισμα για το λύκειο (Λιάκου) έκδοση 2
Coding in Curriculums (primary education)


everything is collapsing

Έκθεση ΟΟΣΑ 2016


Σημειώνεται ότι δεν προσφέρονται υπηρεσίες μετάφρασης, ούτε παράφρασης

Πρόταση για το Λύκειο - Greek exams (v2)https://tiny.cc/greekexams, έκδοση 2 (Ιούνιος 2016).  Αρχική Έκδοση (Δεκέμβριος 2015).